نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات مراکز علمی برگزار می شود