استکبار با تقویت حرکت‌های تکفیری به دنبال تسلط بر دنیا است