همایش کاربردی تجارت ایران و افغانستان برگزار می‌شود