دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: دستیابی ...