برتری معاونت غذا و داروی دانشگاه جندی شاپور در «ارزیابی عملکرد»