استاندار سمنان: روابط عمومی ها در جامعه امید آفرین و اعتمادساز باشند