انتقاد رییس کمیسیون نظام صنفی از شورای مرکزی نصر بدلیل فرصت‌سوزی