نمانده ارومیه: اخراج بازیکن تراکتور سازی توطئه داور و فدراسیون بود!