برگزاري اختتاميه جشنواره مشکات منطقه 22 در مجموعه اجتماعي و فرهنگي امام علي (ع)