احتمال اخلال در سفر روحانی به تبریز از زبان پزشکیان