۵۰ درصد اعتبارات طرح تحول سلامت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شد