«نایب قهرمانی تراکتور» بالاتر از «حکم قهرمانی» است