پیروی از قرآن و سیره اهل بیت سلاحی در برابر جاهلیت مدرن است