17هزار نوآموز در قزوین مورد ارزیابی طرح سنجش سلامت قرار می گیرند