200 کیلومتر از خط هفتم سراسری گاز درمنطقه شش عملیات گاز تمیزکاری شد