برگزاری مراسم های فرهنگی در مساجد نقش مهمی در احیای تفکر ناب اسلام دارد