تدوین سند استانداردسازی خوابگاه‌ها و راه‌اندازی 20 خوابگاه جدید/ افزایش آمار خودکشی در میان دانشجوی