یارانه برخی افراد مستضعف جامعه قطع شده است/حذف دهک‌های پایین جامعه از دریافت یارانه نقدی توجیه‌پذی