گروهی درصدد مخدوش کردن اقدامات زیست محیطی دولت هستند