خادم: وزارت ورزش به دنبال حذف کسی در مزایده سرخابِی‌ها نیست/ افشارزاده می‌ماند