پاسخ ستاد حقوق بشر به بیانیه مشترک احمد شهید و کریستف هینز