دانشگاه اصفهان میزبان سومین همایش قطب‌های علمی کشور