اعلام زمان نشست خبری تیم های نفت باالاهلی و پرسپولیس باالهلال عربستان