اهتمام جدی ارشاد ایلام برای آغاز ساخت سینما در استان