نعمت زاده از شرکت های حمل و نقل ریلی خواست نیاز خود را از تولیدات داخلی تامین کنند