نطق فوتبالی نماینده تبریز؛ از ظرفیت های مجلس استفاده می کنیم