«ابتکار» به محیط زیست استان‌های مرزی بی‌توجه است و برنامه‌ای ندارد