اجماع جهانی برای حذف مجازاتی نظیر اعدام وجود ندارد/ ادعای اعدام ۳۴۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۱۵ کذب است/ اع