كشتی حامل كمكهای ایران به مردم یمن وارد خلیج عدن شد