مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه: سه سد در استان امسال افتتاح و آبگیری می شود