قهرمان سنگنوردی کشور در اثر سقوط از کوه بیستون جان خود را از دست داد