سوغات فرنگ(26): توپ عظیم الجثه آلمانی در خاک فرانسه