دشمن از طریق جنگ نرم دنبال ضربه زدن به ایران اسلامی است