کیانوش راد: تلاش امام برخورد با تحجر و باور رأی مردم بود