عضو شورای شهر تهران مستندات ساخت و ساز غیر قانونی هتل اسپیناس را ارائه کرد