نتوانسته‌ایم به خوبی از ظرفیت اقوام در خوزستان بهره ببریم