یک محقق امنیتی مدعی هک و در اختیار گرفتن کنترل هواپیما شد