ابتکار: می خواهند عملکرد مثبت ما را مخدوش کنند/خوشبختانه مردم آگاهند