معاون احمدی نژاد: به جمع بندی برای حضور در انتخابات نرسیده ام