اولین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان برگزار شد