لزوم جلوگیری از حذف مجتمع‌های آموزشی در سطح شهر و روستا