ورایتی از «ناهید» نوشت/ صدایی ارزشمند از هم‌سرایی سینمای ایران