راهیابی هنرمندان لرستانی به بخش پایانی جشنواره سراسری جوان سوره