گریه بی پایان ستاره تراکتورسازی به ضعف و افت فشار کشید!