آیا دولت آباد از مرکز فنی و حرفه ای بهره مند می شود؟