برترین های جشنواره پیامبر رحمت در دانشگاه بیرجند معرفی شدند