شوراهای صنفی،پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه باشند