نجف نژاد: از باخت در دربی رفت و برگشت متاثر شدم/ شاید قلعه نویی با این نتایج رفتنی باشد