همه ی اصفهانی ها زیرک هستند/ پروتکل الحاقی را به هیچ وجه نمی پذیریم/ انتخابات استانی به ضرر کشور است