امام جمعه زارچ: جنایات آل سعود ادامه جنایات غاصبان صهیونیستی است